Čo obsahuje projekt?

Zapáčil sa Vám niektorý z našich projektov? Chcete si urobiť porovnanie projektového balíka s konkurenciou?

Keďže neexistuje predpis na to, čo musí byť zahrnuté v základnej cene projektovej dokumentácie a čo sa účtuje zvlášť, vzniká tým celkom slušný chaos. My sme sa snažili riadiť heslom, že zákazník by mal mať v uvedenej cene všetko, čo zo zákona potrebuje doložiť k žiadosti o stavebné povolenie + drvivú väčšinu toho, čo budú potrebovať zhotovitelia počas stavby. O možných komplikáciách v projektovej fáze ktoré môžu mať vplyv na cenu si povieme v ďalšom článku v priebehu nasledujúceho týždňa.

Ale teraz späť k obsahu projektu. Každý kto si od nás kúpi projekt domu dostane balík zložený z dvoch častí:

1. Projekt pre stavebné povolenie

Projekt pre SP je spoločný pre všetky etapy a zákazník z neho obdrží 3 paré + elektronickú podobu stavebnej časti vo formáte pdf. Je to celkom slušná kôpka papierov ktorú stavebník odovzdá spolu so žiadosťou o zahájenie vydanie stavebného povolenia na príslušnom stavebnom úrade. Každá z týchto kôpok ďalej obsahuje:

 • · Projekt osadenia stavby na pozemok (celková stiuácia; koordinačná situácia; sprievodná správa)
 • · Projekt stavebnej časti v mierke 1:100 (technická správa; výkres základov; pôdorys všetkých podlaží; výkres stropu; výkres krovu; výkres strechy; typický rez; pohľady)
 • · Statické posúdenie
 • · Projekt elektroinštalácií
 • · Projekt zdravotechniky (voda, kanalizácia, plyn, kúrenie)
 • · Projekty prípojok k verejným inžinierskym sieťam (elektrická, vodovodná, kanalizačná, plynová)
 • · Projekt protipožiarnej bezpečnosti
 • · Energetické posúdenie

2. Realizačný projekt

Realizačný projekt je dokumentácia podľa ktorej bude zhotoviteľ dom stavať. Projekt bude vypracovaný zvlásť pre každú etapu. Stavebník od nás obdrží tri paré + elektronickú podobu dokumentácie stavebnej časti vo formáte pdf. “Realizák” je oproti “stavebku” ešte objemnejšia kôpka. Tu je jej zoznam súčastí:

 • Projekt osadenia stavby na pozemok (celková stiuácia; koordinačná situácia; sprievodná správa)
 • Projekt stavebnej časti v mierke 1:50 (technická správa; výkres základov; pôdorys všetkých podlaží; pôdorys búracích / adaptačných prác; výkres stropu; výkres krovu; výkres strechy; pozdĺžny rez; priečny rez; pohľady; charakteristické detaily; výkaz výplní otvorov; výkaz výmer)
 • Projekt statiky
 • Projekt elektroinštalácií
 • Projekt zdravotechniky (voda, kanalizácia, plyn, kúrenie)
 • Projekty prípojok k verejným inžinierskym sieťam (elektrická, vodovodná, kanalizačná, plynová)